English to Tamil Meaning :: bolt

தாழ்பாள், அச்சாணிப்பகுதிகள்தாள்
Bolt :
ஆணி
- ஆணிபூட்டப்பட்டிருந்ததாகபோல்டிங்போல்ட்
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a discharge of lightning accompanied by thunder(2) a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an empty cartridge and replaces it and closes the breech(3) the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key(4) the act of moving with great haste(5) a roll of cloth or wallpaper of a definite length(6) a screw that screws into a nut to form a fastener(7) a sudden abandonment (as from a political party
Verb(1) move or jump suddenly(2) secure or lock with a bolt(3) swallow hastily(4) run away; usually includes taking something or somebody along(5) leave suddenly and as if in a hurry(6) eat hastily without proper chewing(7) make or roll into bolts
Adverb(1) in a rigid manner(2) directly

Show Examples
(+)

(1) He reached through the hole in the door and slid the bolt on the inside.(2) In the longer sizes this bolt has two expansion clips, making it a good choice for medium strength rock.(3) If present, these weeds should be treated by mid-April, before weeds bolt .(4) Inserting the next magazine, I was confounded when the bolt merely slid over the top round.(5) They bolt quickly, flower and before you know it, they are setting seed.(6) Then he slid the bolt home, engaged the chamber by sliding a metal lever forward, and propped the weapon on the window ledge.(7) there's no need to bolt your food(8) Hot weather will cause the plants to bolt just like regular mustard.(9) Once Richard had been felled by a bolt from a crossbow, Philip began to enjoy success on the battlefield.(10) In a deadbolt lock, there is no spring mechanism - the turning cylinder slides the bolt forward and backward.(11) I edged out of the cell and slid the bolt in place, and made my way back to the ramp.(12) Use transplants in February for a quick crop of lettuce and broccoli before the weather heats up and the plants bolt .(13) Over the years I've learned to plant black radish after midsummer so it will not bolt to flower before forming a root.(14) Elaborate caliper rules were developed to measure cloth on the bolt , without unwinding it.(15) A bolt of lightning flashed across the horizon and lit the sky.(16) They replaced the missing bolt in the one rifle and supplied new magazines for the two Camp Reed guns.
Related Words
(1) bolt cutter ::
ஆணி கட்டர்
Synonyms
Noun
1. bar ::
பட்டியில்
2. rivet ::
கடையாணி
3. arrow ::
அம்பு
4. flash ::
ஃபிளாஷ்
5. dash ::
கோடு
6. roll ::
ரோல்
7. deadbolt ::
வில்லில்பூட்டு
8. thunderbolt ::
இடிதாங்கி
Verb
9. lock ::
பூட்ட
10. rivet ::
கடையாணி
11. dash ::
கோடு
12. gobble up ::
ஏப்பமிட
13. gobble ::
விழுங்கிவிட
14. make off ::
ஆஃப் செய்ய
15. bolt out ::
வெளியே போல்ட்
Different Forms
bolt, bolted, bolting, bolts
English to Tamil Dictionary: bolt

Meaning and definitions of bolt, translation in Tamil language for bolt with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bolt in Tamil and in English language.

Tags for the entry "bolt"

What bolt means in Tamil, bolt meaning in Tamil, bolt definition, examples and pronunciation of bolt in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Square
சதுர, வர்க்கம், குழு, பேரினம், வகையான, பொருட்டு, மையத்தையும், சுண்ணாம்பு, செவ்வகம், , குவாட்ரங்கிள், க்வாட், நீதிமன்றம்சதுர, பொதுவான, பழங்குடி, குறிப்பிட்ட, பொருத்தி, வருகிறது, பொருந்தும், பொருத்தமான, முழுமையும் பொருத்தமான, அதற்கான, முறையான, துல்லியமான, கண்டிப்பான, உண்மையான, தூய, ஸ்டெர்லிங், உண்மை, நேர்மையான, வலது, சரி, மெய்யான, சமத்துவமான, வெறும், நியாயமான, பேட், நல்ல, நிமிர்ந்து, நேர்மையாக, முழுமையான, நிறைவு, முழு, செவ்வக, சதுரமான, , சமகோணச், பயனுள்ள, சாதகமான, பதில் கூறக், ஒத்த, கட்டுப்பாடு, நிர்வகிக்க, மேல் பார்வையிடு, ஆட்சி, முதலாளி, சம, சமமாக, நிலை, ஒத்திடு, கூட, லஞ்சம், மோசடி, தணித்துக், ஏற்கிறேன், இணங்கவேண்டும், வழக்கு, முயற்சி, போக, ஆக, இசைந்திரு, போட்டியில், நிறைவேற்ற, பதில், விண்ணப்பிக்க, ஆஃப் மெருகூட்டி
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.