English to Tamil Meaning :: obstreperous

E2T T2E Read
English to Tamil Meaning
Adjective
ஆரவாரமுள்ள, மூடி மறைத்து, இரகசியமாக-குத்துவாள், பயங்கரமான, அமைதியற்று, குறும்பு மிக்க, கடுமையான, பரவலாக, தீவிர, சீற்றம், ஆற்றொணா, வல்லமைமிக்க, கட்டுக்கடங்காத, விழுந்தது
போக்கிரி, மோசமானவன், ஆரவாரமுள்ள, தேவைக்கும் மேற்பட்ட அளவுள்ளதான, தாறுமாறான, விகாரமான, வளைந்து கொடுக்காத, பெருந்தன்மை அற்ற

Obstreperous    :ஆரவாரமுள்ள

 

Obstreperous - ஆரவாரமுள்ள

Obstreperously :: obstreperously

Obstreperousness :: obstreperousness

  

Synonyms
Adjective

1. unruly :: கட்டுக்கடங்காத


2. unmanageable :: சமாளிக்க முடியாத


3. disorderly :: ஒழுங்கற்ற


4. undisciplined :: undisciplined


5. uncontrollable :: கட்டுப்படுத்த முடியாத


6. rowdy :: போக்கிரி


7. disruptive ::


8. truculent :: பயஙகரமான


9. difficult :: கடினமான


10. refractory :: பயனற்ற


11. rebellious :: கலகக்கார


12. mutinous :: கிளர்ச்சி செய்கிற


13. riotous :: அடங்காத


14. out of control :: கட்டுப்பாட்டை மீறி


15. wild :: காட்டு


16. turbulent :: கொந்தளிப்பான


17. uproarious :: கூச்சலிடுகிற


18. boisterous :: மூர்க்கத்தனமான


19. noisy :: சத்தம்


20. loud :: உரத்த


21. clamorous :: ஆரவாரம் செய்கிற


22. raucous :: கரகரப்பான


23. vociferous :: அனுபவங்களிலிருந்து பாடம்


24. rambunctious :: காமவெறி


Antonyms

1. amenable :: ஏதுவானது


2. compliant :: இணக்கமான


3. docile :: வசப்படுத்தத்தக்க


4. obedient :: கீழ்ப்படிதல்


5. submissive :: பணிந்துபோகின்ற


6. tractable :: பழகக்கூடிய


Different forms

obstreperous, obstreperously, obstreperousness


English to Tamil Dictionary: obstreperous
Meaning and definitions of obstreperous, translation in Tamil language for obstreperous with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of obstreperous in Tamil and in English language.

Tags for the entry "obstreperous"
What obstreperous means in Tamil, obstreperous meaning in Tamil, obstreperous definition, examples and pronunciation of obstreperous in Tamil language.

Tamil to English Dictionary Read Text Browse Words Word History Favorite Words Vocabulary Games Learn Words


Topic Wise Words

Leisure


Paddle - (துடுப்பு) :: Whenever she had the opportunity she would go down to the water unstrap her canoe and paddle out to a likely spot to do some fishing


Snow - (பனி) :: They are saying it will snow again tonight


Tackle - (தடுப்பாட்டம்) :: A reasonable head of smaller fish including Roach and Rudd offers the chance of good sport on light tackle


Unseeded - (unseeded) :: Paphitis said Its a great draw but they are probably the hardest unseeded team in our group


In - (இல்) :: hes still only in his teens

SEE ALL

Learn 3000+ Common Words

Encourage - (ஊக்குவிக்க) :: The idea of reducing the refuse collections is a good one and should help encourage recycling

Encouragement - (ஊக்கம்) :: At each step of the way the characters provide lots of friendly encouragement

End - (இறுதியில்) :: Alternatively you can telephone the phone numbers given at the end of this piece

Ending - (முடிவு) :: There are certain nerve endings that extend from the spine to the arms legs hands feet and all over the body

Enemy - (எதிரி) :: The bulk of the infantry was kept back out of range of the enemy guns ready to counterattack

SEE ALL 3000+ WORDS

Learn Common GRE Words

Reproof - (கண்டித்தல்) :: She stood looking at me arms crossed as if waiting for a reproof

Repudiate - (மறுத்தது) :: Fascism explicitly repudiated the bourgeois individualism that it associated with liberalism

Rescind - (இரத்து) :: The law was rescinded only in December 1990 during the collapse of the regime

Resignation - (இராஜினாமா) :: I told Janet that if I dont figure my problems out soon I will hand in my resignation

Resilience - (விரிதிறன்) :: First childhood bereavement research already exists to enrich our understanding of resilience

SEE ALL GRE WORDS

Learn Words Everyday

Session #9 Episode @45
Published at: Sunday 20th of May 2018

Session #9 Episode @44
Published at: Saturday 19th of May 2018

Session #9 Episode @43
Published at: Friday 18th of May 2018

Session #9 Episode @42
Published at: Thursday 17th of May 2018

Session #9 Episode @41
Published at: Wednesday 16th of May 2018

See All Posts

Most Searched Words

Entreaty (பிராத்தனை) :: The initial July 1999 request yielded 68 contracts an assortment of entreaties has the number up to 249 responses


Constitute (உள்ளனர்) :: Since the partition of the country Muslims constitute only 11 percent of the population


Chalet (வயல் வீடு போன்ற குடில்) :: Were immediately delighted it may have a flashy strip of gear shops and pizzerias but there are also flowerdecked Swiss chalets and a working cow barn in every side road with authentic earlymorning lowing


Contravention (மீறுதல்) :: The inspection did not identify any contraventions


Word of the day

Impediment


Noun :: தடையாக, தடையாகவும், தடை, பட்டியில், பதுங்குக்குழி, அடைப்பு, தொகுதி, பாதுகாப்புகளை, கட்டுப்படுத்து, குறுக்கீடு, சரமாரியாக, இடைவெளி, தடைச்செய்யும், நில், விட்ஜெட்டை, அழிவு, அழிவை, தீங்கு, இழப்பு, தாமதம், , இடைநீக்கம், பின்னடைவு, தங்க, ஒடுக்க, சாமான்களை, பேக்கேஜ், முன்னொட்டு, அறிகுறி, பேரிடர், நோயுற்ற தன்மை, பிரச்சனையில், திக்கி
Meaning :: தடையாக, ஊக்கக்குறைவாகும், அடைப்பு
See Details

 

Search History

Any word you search will appear here.

Your Favorite Words

Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.