English to Tamil Meaning of spread - பரவல்


Spread :
பரவல்

பரவல், விரிவாக்கம், பாதை, விரிவடைவதும், நீட்டிக்க, அகலம், நீட்டிப்பு, அளவிற்கு, பெருக்குதல், நோக்கம், நோய்த்தாக்கம், வீச்சு, பரந்த, கண்கானிப்பில், வரம்பில், நீளம், அட்சரேகை, ஏற்றப்பட்டிருக்கும், முன்னேற்றம், பிராந்தியம், பிரதேசத்தில், மாவட்டம், இடத்தில், துறையில், விருந்து, உணவு, இரவு, கட்சி

பரவல், கடத்தப்பட, நீட்டிக்க, பெருக்க, வரிசைப்படுத்த, விரிவாக்க, பெரிதாக்க, வெளிப்படும், எழுகின்றன, உருவாக்க, கிருமி, விரிவடைய, பரவுகின்றன, சிதறல், கெட்டியாக உறையச், நிறுவ, வேலை, உரையச்செய், தளர்த்தும், உள்வைப்பு, ஆணவத்தையும், வரை ஆகலாம், வெளிப்படுத்த, காட்சி, கண்காட்சியின், கவர், கூரை, மீது நிலவும்

பரவல்spreadablespreaderஸ்பிரடர்பரப்பிபரவுகிறது
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spread in English
Noun(1) process or result of distributing or extending over a wide expanse of space(2) a conspicuous disparity or difference as between two figures(3) farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle(4) a haphazard distribution in all directions(5) a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes(6) a meal that is well prepared and greatly enjoyed(7) two facing pages of a book or other publication(8) the expansion of a person's girth (especially at middle age(9) decorative cover for a bed(10) act of extending over a wider scope or expanse of space or time
Verb(1) distribute or disperse widely(2) become distributed or widespread(3) spread across or over(4) spread out or open from a closed or folded state(5) cause to become widely known(6) become widely known and passed on(7) strew or distribute over an area(8) move outward(9) cover by spreading something over(10) distribute over a surface in a layer
Adjective(1) distributed or spread over a considerable extent(2) prepared or arranged for a meal; especially having food set out(3) fully extended in width
Examples of spread in English
(1) the red-tailed hawk has a four-and-a-half-foot spread(2) volcanic eruptions spread dust high into the stratosphere(3) With the emergence and spread of AIDS in Japan in the 1980s, insensitivity toward gay men heightened.(4) During such occasions it is usually the flag dancer who handles the flag or explains it in the presence of others in the company, who may help him spread it out.(5) Livestock are grazed to maintain and enhance perennial plant communities and spread manure over the ground.(6) Frequently observed in connection with cabin groups is a tendency to spread the effects of their presence over a needlessly large area.(7) His hands - fingers spread - graze the surface of the quiet water while his eyes, black and narrow, attest to the mystery of childhood.(8) she helped Colin to spread out the map(9) I spread a towel on the sand and sat down(10) And then we see Double Game's final two pages: a color spread of Calle's smile.(11) He engages the entire article, not merely the flashy opening spread .(12) Such corridors allow links between ecologically protected areas, so that plants and animals can spread from one to another and form a network.(13) At times, Adamma leapt up in the air with knees still bent and spread her arms wide.(14) On November 25, 2003, we sat down with family and friends around a table spread with food we grew and said thanks.(15) He began by collecting cow manure from the village, which he spread on his fields - an uncommon practice in the area.(16) He hoped the roots would harbor the fungi and spread them throughout the compost, but the fungi didn't spread well enough.
Related Phrases of spread
(1) spread out ::
வெளியே பரவியது
(2) to spread ::
பரவ
(3) spread over ::
முழுவதும் பரவி
(4) spread sheet ::
விரிதாள்
(5) spread through ::
மூலம் பரவியது
(6) spread wide ::
பரந்த பரவியது
(7) chocolate spread ::
சாக்லேட் பரவல்
(8) spread to ::
பரவியது
(9) spread around ::
பரவியுள்ளன
(10) spread-eagle ::
ஸ்ப்ரெட்-கழுகு
Synonyms
Noun
1. expansion ::
விரிவாக்கம்
2. span ::
நீட்டம்
3. expanse ::
விரிவடைவதும்
4. range ::
வரம்பில்
7. feast ::
விருந்து
8. cattle ranch ::
மேய்ச்சல் பண்ணையில்
9. scatter ::
சிதறல்
10. gap ::
இடைவெளி
11. bedspread ::
bedspread
12. paste ::
பேஸ்ட்
Verb
14. extend ::
நீட்டிக்க
15. scatter ::
சிதறல்
16. disseminate ::
பரப்புவதற்கு
17. smear ::
ஸ்மியர்
18. cover ::
கவர்
19. diffuse ::
பரவுகின்றன
20. open ::
திறந்த
21. overspread ::
பரவிவிட்டது
22. distribute ::
விநியோகிக்க
23. circulate ::
பரப்பு
24. propagate ::
கடத்தப்பட
Adjective
25. outspread ::
பரவிய
Antonyms
1. converge ::
குவிகிறது
2. join ::
சேர
Different Forms
spread, spreadable, spreader, spreaders, spreading, spreads
Word Example from TV Shows
The corruption has spread.
I fear it must be cut away.

The corruption has SPREAD. I fear it must be cut away.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Meaning the cancer
hasn't spread to the brain?

Meaning the cancer hasn't SPREAD to the brain?

Breaking Bad Season 2, Episode 3

Now spread them out on
the table face down.

Now SPREAD them out on the table face down.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

Soon enough that child will spread her legs
and start breeding.

Soon enough that child will SPREAD her legs and start breeding.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

Good luck stopping
the spread of greyscale with prayer.

Good luck stopping the SPREAD of greyscale with prayer.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

English to Tamil Dictionary: spread

Meaning and definitions of spread, translation in Tamil language for spread with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spread in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'spread'

What spread means in Tamil, spread meaning in Tamil, spread definition, examples and pronunciation of spread in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History