form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake விழித்து awoke awoken
bear தாங்க bore born
bear தாங்க bore borne
abide என்றென்றும் abode abode
arise எழுகின்றன arose arisen
be இரு was been
draw வரைய drew drawn
do செய் did done
fight சண்டை fought fought
eat சாப்பிட ate eaten
drive இயக்கி drove driven
drink பானம் drank drunk
dig தோண்டுதல் பணி dug dug
beat அடிக்க beat beaten
become ஆக became become
bid முயற்சியில் bid bid
begin தொடங்கும் began begun
bind ஜெர்மானிய bound bound
find கண்டுபிடிக்க found found
fly flew flown
forget மறக்க forgot forgotten
forgive மன்னிக்க forgave forgiven
bite கடிக்க bit bit, bitten
blow அடி blew blown
come வந்து came come
choose தேர்வு chose chosen
break இடைவெளி broke broken
behold இதோ beheld beheld
sit உட்கார sat sat
sink தொட்டியின் sank sunk
sing பாட sang sung
shine பிரகாசம் shone shone
shake குலுக்கி shook shook
see பார்க்க saw seen
get கிடைக்கும் got got,gotten
go செல்ல went gone
give கொடுக்க gave given
grow வளர grew grown
run ரன் ran run
ring மோதிரம் rang rung
hide மறைக்க hid hid,hidden
hang செயலிழப்பு hung hung
hold நடத்த held held
know தெரியும் knew known
lie பொய் lay lain
mistake தவறு mistook mistaken
ride சவாரி rode ridden
slay கொல்லும்போது slew slain
speak பேசு spoke spoken
spin ஸ்பின் spun spun
stand நிற்க stood stood
write எழுத wrote written
win வெற்றி won won
wear அணிய wore worn
wake எழுப்ப woke woke
steal திருட stole stolen
stick குச்சி stuck stuck
swear சத்தியம் swore swore
swim நீந்து swam swum
take எடுத்து took taken
tear கிழித்து tore torn
sting கொடுக்கு stung stung
throw தூக்கி threw thrown
chide அவனிடம் கூறுகின்றனர் chid chid
cleave ஒட்டிக்கொண்டாலும் clove,cleft cloven,cleft
cling ஒட்டி clung clung
spring வசந்த sprang sprung
smite வெட்டுவேன் smote smitten
slide ஸ்லைடு slid slid
tread ஜாக்கிரதையாக trod trodden
swing ஊஞ்சலில் swang swung
strive போராடு strove striven
string சரம் strung strung
shrink சுருக்கி shrank shrunk
lead வழிவகுக்கும் led led
grind அரை ground ground
freeze உறைய froze frozen
forsake கைவிட்டாலும் forsook forsaken
fling இன்பந்தோய்ப்பதையே flung flung
wring முறுக்கு wrung wrung
wind காற்று wound wound
weave வீவ் wove woven
bet பந்தயம் bet bet
cast நடிக்க cast cast
cost கட்டண cost cost
cut வெட்டு cut cut
hit வெற்றி hit hit
hurt காயம் hurt hurt
let நாம் let let
put வைத்து put put
rid விடுபட rid rid
set தொகுப்பு set set
shed சிந்திய shed shed
split பிளவு split split
shut மூடப்பட்டன shut shut
thrust உந்துதல் thrust thrust
spread பரவல் spread spread
burst வெடிப்பு burst burst
abuse தவறாக abused abused
abolish ஒழிக்கும் abolished abolished
avail பலனளிக்கவில்லை availed availed
attract ஈர்க்க attract attract
appoint நியமிக்க appointed appointed
apply விண்ணப்பிக்க applied applied
approve ஒப்புதல் approved approved
accept ஏற்க accepted accepted
accompany உடன் accompanied accompanied
acquire பெறுவதற்கு acquire acquired
annoy தொந்தரவு annoyed annoyed
alter மாற்ற altered altered
aim நோக்கம் aimed aimed
add கூட்டு added added
adapt ஏற்ப adapted adapted
attack தாக்குதல் attacked attacked
assure உறுதி assured assured
ask கேட்க asked asked
ascend மேலேறும் ascended ascended
agree ஏற்கிறேன் agreed agreed
advise ஆலோசனை advised advised
adopt தத்தெடுக்க adopted adopted
bend வளைவு bent bent
believe நம்பிக்கை believed believed
behave நடந்து behaved behaved
beg பிச்சையெடுத்து begged begged
bleed இரத்தம் bled bled
bring கொண்டு brought brought
charge வசூலிக்க charged charged
cheat ஏமாற்ற cheated cheated
compare ஒப்பிட்டு compared compared
build உருவாக்க built built
burn எரிக்க burnt burnt
buy வாங்க bought bought
call அழைப்பு called called
cry அழ cried cried
deliver வழங்க delivered delivered
debar தடுத்து நிறுத்து debarred debarred
deal ஒப்பந்தம் dealt dealt
dare தைரியம் dared dared
catch பிடி caught caught
cook சமையல்காரர் cooked cooked
creep தொய்வு crept crept
change மாற்றம் changed changed
complain புகார் complained complained
compose எழுது composed composed
convict குற்றவாளியான convicted convicted
cure சிகிச்சை cured cured
decide முடிவு decided decided
dedicate சமர்ப்பிக்கிறேன் dedicated dedicated
hear கேட்க heard heard
hate வெறுக்கிறேன் hated hated
have வேண்டும் had had
hang செயலிழப்பு hanged hanged
demand தேவை demanded demanded
deny மறுக்க denied denied
depend சார்ந்தது depended depended
destroy அழிக்க destroyed destroyed
gather சேகரிக்க gathered gathered
gaze கூர்ந்து gazed gazed
flee fled fled
feel உணர felt felt
feed ஊட்டம் fed fed
determine தீர்மானிக்க determined determined
deviate விலகியிருக்கிறார்கள் deviated deviated
die இறக்க died died
dream கனவு dreamt dreamt
divide பிரி divided divided
inform தெரிவிக்க informed informed
inspire ஊக்குவிக்கும் inspired inspired
introduce அறிமுகப்படுத்த introduced introduced
embellish அழகுபடுத்து embellished embellished
enter நுழைய entered entered
expressed expressed expressed
maintain பராமரிக்க maintained maintained
marry திருமணம் married married
make செய்ய made made
insist வலியுறுத்துகின்றனர் insisted insisted
invade படையெடுத்து invaded invaded
invite அழைக்க invited invited
involve உள்ளடக்கியது involved involved
lose இழக்க lost lost
look பார்க்க looked looked
like போன்ற liked liked
light ஒளி lighted lighted
lie பொய் lied lied
joke ஜோக் joked joked
keep வை kept kept
kill கொல்ல killed killed
kneel மண்டியிட knelt knelt
laugh சிரிக்க laughed laughed
lend கடன் lent lent
leave விட்டு left left
learn அறிய learnt learnt
lead வழிவகுக்கும் led led
lay இடுகின்றன laid laid
owe கடமைப்பட்டிருக்கிறது owed owed
order ஆர்டர் ordered ordered
omit மாட்டா omitted omitted
occur ஏற்படும் occurred occurred
observe கண்காணிக்க observed observed
open திறந்த opened opened
occupy ஆக்கிரமிக்க occupied occupied
pray பிரார்த்தனை prayed prayed
punish தண்டிக்க punished punished
play விளையாட played played
pay செலுத்த paid paid
preside தலைமை presided presided
prevent தடுக்க prevented prevented
negotiate பேச்சுவார்த்தை negotiated negotiated
mow கத்தரி mowed mowed
move நடவடிக்கை moved moved
mix கலந்து mixed mixed
mend டெரிடா mended mended
meet சந்திக்க met met
mean அர்த்தம் meant meant
manage நிர்வகிக்க managed managed
prepare தயார் prepared prepared
preserve பாதுகாக்க preserve preserved
pretend பாசாங்கு pretended pretended
proceed தொடர proceeded proceeded
prohibit தடை prohibited prohited
reject நிராகரிக்க rejected rejected
rehabilitate வளப்படுத்துவதற்கு rehabilitated rehabilitated
refuse மறு refused refused
refund பணத்தை திரும்ப refunded refunded
recover மீட்க recovered recovered
propose முன்மொழிய proposed proposed
prosecute சட்டரீதியாக prosecuted prosecuted
prove நிரூபிக்க proved proved
persist தொடர்ந்து persisted persisted
realize உணர realized realized
raise உயர்த்த raised raised
receive பெறும் received received
reach அடைய reached reached
read படிக்க read read
quarrel சண்டை quarrelled quarrelled
say சொல் said said
sew தை sewed sewed
seek தேடுங்கள் sought sought
remind ஞாபகப்படுத்த reminded reminded
remit துற remitted remitted
return திரும்ப returned returned
respond பதிலளிக்க responded responded
rob திருட robbed robbed
repair பழுது repaired repaired
reply பதில் replied replied
rescue மீட்பு rescued rescued
swell வடிகிறது swelled swelled
sell விற்க sold sold
sweep ஸ்வீப் swept swept
send அனுப்பு sent sent
shoot சுட shot shot
spoil கெடுக்க spoiled spoiled
sleep தூங்கு slept slept
show நிகழ்ச்சி showed showed
sow பெண் பன்றி sowed sowed
stay தங்க stayed stayed
spend செலவிட spent spent
work வேலை worked worked
wish விரும்பும் wished wished
wait காத்திரு waited waited
warn எச்சரிக்க warned warned
smile புன்னகை smiled smiled
smell வாசனை smelt smelt
teach கற்று taught taught
want வேண்டும் wanted wanted
walk நட walked walked
visit விஜயம் visited visited
vanish மறைந்து vanished vanished
tell சொல்ல told told
think நினைக்கிறேன் thought thought
travel பயண travelled travelled
tremble நடுக்கமுற்றிடும் trembled trembled
utter முற்றிலும் uttered uttered
unite ஒன்றுபட united united
twinkle இமை twinkled twinkled
treat சிகிச்சை treated treated
bend வளைவு bent bent
breed இனப்பெருக்கம் bred bred
clothe அணிவிப்பாயாக clothed clothed
gird கட்டிக்கொண்டு girded,girt girded,girt
hew மற hewed hewed
lean ஒல்லியான leant leant
load சுமை loaded loaded
melt உருகுகின்றன melted melted
rend கிழி rent rent
spell உச்சரிக்க spelled,spelt spelled,spelt
knock தட்டுங்கள் knocked knocked
repeat மீண்டும் repeated repeated
pick அழைத்து picked picked
join சேர joined joined
clean சுத்தமான cleaned cleaned
match போட்டியில் matched matched
offer சலுகை offered offered
plunge வீழ்ச்சி plunged plunged
watch பார்க்க watched watched
slip சீட்டு slipped slipped
chatter உரையாடலும் chattered chattered
shock அதிர்ச்சி shocked shocked
shook shooked shooked
affect பாதிக்கும் affected affected
last கடந்த lasted lasted
plan திட்டம் planned planned
expose அம்பலப்படுத்த exposed exposed
tip முனை tipped tipped
need தேவை needed needed
suit வழக்கு suited suited
fold மடிய folded folded
decorate அலங்கரிக்க decorated decorated
disappear மறைந்துவிடும் disappeared disappeared
plough கலப்பை ploughed ploughed
ban தடை banned banned
protect பாதுகாக்க protected protected
reproduce இனப்பெருக்கம் reproduced reproduced
contain கொண்டிருக்கும் contained contained
stretch நீட்டிக்க stretched stretched
notice அறிவிப்பு noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links