English to Tamil Meaning :: attraction

E2T T2E Read
English to Tamil Meaning
Noun
ஈர்ப்பு, வரைய, இழுவை, கவர்ச்சியுள்ள, வரைதல், மயக்கு, இழுக்க, பதற்றம், சுமையில், பண்பின், கொடிச் சுருள், காந்தம், கீற்று, மேக்னடிஸம், தேய்த்தல்

Attraction    :ஈர்ப்பு

 

Attraction - ஈர்ப்பு

Attractions :: இடங்கள்

  

Related Words

1. tourist attraction :: சுற்றுலாத் தலம்


Synonyms
Noun

1. pull :: இழுக்க


2. appeal :: முறையீடு


3. entertainment :: பொழுதுபோக்கு


4. magnet :: காந்தம்


5. drawing card :: அட்டையை இழுத்தலானது


6. attractiveness ::


7. attractive force :: கவர்ச்சிகரமான படை


Different forms

attraction, attractions


English to Tamil Dictionary: attraction
Meaning and definitions of attraction, translation in Tamil language for attraction with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of attraction in Tamil and in English language.

Tags for the entry "attraction"
What attraction means in Tamil, attraction meaning in Tamil, attraction definition, examples and pronunciation of attraction in Tamil language.

Tamil to English Dictionary Read Text Browse Words Word History Favorite Words Vocabulary Games Learn Words


Topic Wise Words

Travel


Disembark - (இறங்கு) :: On disembarking from the ship the passengers will be welcomed by music from a local piper and each visitor will be presented with a city map highlighting points of interests


Flap - (மடல்) :: He could feel the wind blowing his bangs backwards and could hear the soft flap of his headband


Engineer - (பொறியாளர்) :: If so I can assure you as a practical aeronautical engineer that such a trip is neither fantastic nor impractical


Mizzen - (கலத்தல்) :: His squarerigged ship with the cross and bones flying from the mizzenmast was a feared sight in the eyes of captains of merchant barques


Signpost - (கைகாட்டி) :: A recipe is merely a guide and this books recipes are full of signposts

SEE ALL

Learn 3000+ Common Words

Illustrate - (விளக்குவதற்கு) :: The cases of Lithuania Uzbekistan and Russia serve to illustrate why this is the case

Image - (படத்தை) :: Weve been negligent in our examination of what it means to be recreated in the image of Christ

Imaginary - (கற்பனை) :: How they coped with this transfer of power is a vital part of these imaginary conversations

Imagination - (கற்பனை) :: she was set in her ways and lacked imagination

Imagine - (கற்பனை) :: But it is difficult to imagine who is going to be fooled by this

SEE ALL 3000+ WORDS

Learn Common GRE Words

Truncate - (வெட்டு) :: The film is characterised by the fine balance between truncated anecdotes and a nuanced sense of time passing

Tumult - (அமளியின்) :: It would be unfair to bring another person into the tumults of my existence

Turpitude - (நீசத்தனம்) :: The journalist responsible for the article was put on trial in Argentina and accused of moral turpitude

Tutelary - (பாதுகாப்பாளர்) :: The imagery of a tutelary god and the concern with concrete blessings that are so central in religious practices in China have been and still are fashioning Xuweis and many other Chinese congregants understanding of Christianity

SEE ALL GRE WORDS

Learn Words Everyday

Session #8 Episode @38
Published at: Saturday 24th of March 2018

Session #8 Episode @37
Published at: Friday 23rd of March 2018

Session #8 Episode @36
Published at: Thursday 22nd of March 2018

Session #8 Episode @35
Published at: Wednesday 21st of March 2018

Session #8 Episode @34
Published at: Tuesday 20th of March 2018

See All Posts

Most Searched Words

Marathon (மாரத்தான்) :: When I got there though the marathon of confusion began The symptoms kept changing but not the effect


Exploit (பயன்படுத்தி) :: How did his wife feel about his adventurous exploits in the air after yesterday


Obese (பருமனான) :: Children who are overweight but not obese should be evaluated for other factors as well


Refreshment (புத்துணர்ச்சியை) :: Where do MTNA members go during the summer for renewal refreshment and recharging


Word of the day

Obstruct


Verb :: தடுக்கிறீர்கள், இடைவெளி, குறுக்கிட, பாதிக்க, உள்ளடக்கியது, தவிர், இனிய தவிர்க்க, , டை, துண்டுகள் இணைக்கப்பட்ட, தோல்வார், உறையிடு, இசைக்குழு, கொலை, வெற்றி, அடிக்க, ஈரம், வேலைநிறுத்தம், தாமதப்படுத்துவதற்கு, சரிபார்க்கவும், தடை செய், நிறுத்த, தடுக்கும், தடைசெய்வதற்கான, இடையூறு, சினங்கொள்ள, உண்டாக்கு, கட்டு, ஜெர்மானிய, தழுவி, ஈடுபட, மீண்டும் நடத்த, நிறுத்திவை, பூட்டி, காவலில் வைக்கவும், ஆணி, தொகுதி, எல்லைக்குட்படுத்த, அடை, சுற்றிலும் மூடு, தடுக்க, நிதானப்படுத்த, பற்றிக்கொண்ட, ரத்து, பிரி, தனி, எதிர்க்க, பொருட்களை, முற்றுகையிட, சரிகட்ட, முற்றுகையை, லே முற்றுகை, சூழ்ந்துகொண்டது, முதலீடு, கைது, இடைமறிப்பு, பின்வாங்க, கட்டுப்படுத்த
See Details

 

Search History

Any word you search will appear here.

Your Favorite Words

Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.