English to Tamil Meaning of draw - வரைய


Draw :
வரைய

ஈர்ப்பு, வரைய, இழுவை, கவர்ச்சியுள்ள, வரைதல், மயக்கு, இழுக்க, பதற்றம், சுமையில், பண்பின், இழுக்கும், ஆடம்பரமான எடுத்து

வரைய, வரைவதற்கு, குறி, சுவடு, விவரிக்க, எழுத, இழுவை, இழுக்க, எடுத்து, வெளியே நீட்டு, லக், விளக்குவதற்கு, சுருக்கி, வெட்டி, குறைக்கும், இழுக்கும், ஒப்பந்த, கட்ட, பென்சில், ஈர்க்க, மயக்கு, கவர்ச்சியால், பிடியில், எழுது, செய்ய, திட்டமிடுவது, விருதினை, வாக், நடவடிக்கை, குலுக்கி, அடங்க, கவரும், சேர்ப்பதற்கு, தடுப்பாற்றல், முடிவுக்கு, ஊகி, வெளிக்கொண்டு வா, வெளிப்படுத்துவதற்கு, பெறுகின்றன, நீண்டு, அதிகரிக்க, நீடிக்க, அதிகப்படுத்த, பெரிதுபடுத்த, முத்திரையில், சித்தரிக்க, செதுக்கும், செல்ல, போதுமானதாக, ரன், நட, தொடர்ந்து, துறைமுகம், தங்குமிடம், வீட்டில்

வரையவரைதல்ஈர்க்கிறது
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draw in English
Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition
Examples of draw in English
(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Phrases of draw
(1) draw up ::
தன்னிடம் இழுத்துக்
(2) to draw ::
வரைவதற்கு
(3) draw on ::
வரைய
(4) draw out ::
வெளியே வரைய
(5) draw a picture ::
ஒரு படம் வரை
(6) draw back ::
மீண்டும் வரைய
(7) draw attention ::
கவனத்தை ஈர்க்கவும்
(8) draw off ::
ஆஃப் வரைய
(9) draw in ::
இழுக்கும்
(10) draw the line ::
கோடு போடுவது
Synonyms
Noun
1. tie ::
டை
2. attraction ::
ஈர்ப்பு
3. standoff ::
வேலை நிறுத்தம்
4. drawing card ::
அட்டையை இழுத்தலானது
5. lot ::
நிறைய
6. hook ::
கொக்கி
7. haul ::
சுமையில்
8. draw poker ::
போக்கர் வரைய
Verb
9. sketch ::
ஸ்கெட்ச்
10. pull ::
இழுக்க
11. move ::
நடவடிக்கை
12. close ::
நெருக்கமான
13. drain ::
வாய்க்கால்
15. withdraw ::
திரும்ப
16. breathe in ::
மூச்சை உள்ளே இழு
17. attract ::
ஈர்க்க
18. deduce ::
ஊகிக்க
19. eviscerate ::
வெறுமையாக்குவதிலும்
20. quarter ::
காலாண்டில்
21. string ::
சரம்
22. get ::
கிடைக்கும்
23. drag ::
இழுவை
24. soak up ::
உறிஞ்சிக்கொள்ளும்
25. make ::
செய்ய
26. guide ::
வழிகாட்டும்
27. tie ::
டை
28. take out ::
வெளியே எடு
30. cast ::
நடிக்க
31. describe ::
விவரிக்க
32. reap ::
அறுவடை
Antonyms
1. drive ::
இயக்கி
2. propel ::
உந்து
3. push ::
மிகுதி
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows
That would only draw their attention
to you and therefore, to me, as well.

That would only DRAW their attention to you and therefore, to me, as well.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

Draw!

Draw!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

That's very good to hear. Draw!

That's very good to hear. Draw!

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Of course, my fondness for classic science
fiction does draw my attention backwards...

Of course, my fondness for classic science fiction does DRAW my attention backwards...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

Lord Ramsay sent me
to draw your bath, my lady.

Lord Ramsay sent me to DRAW your bath, my lady.

Game of Thrones Season 5, Episode 6

English to Tamil Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Tamil language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Tamil, draw meaning in Tamil, draw definition, examples and pronunciation of draw in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History